Τα Σεπτεμβριανά, η Γενοκτονία και οι Εγγλέζοι

September 16, 2017

1/10
Please reload

FEATURED POSTS

RECENT POSTS

July 16, 2019

Please reload

Παρακμή γεωργοκτηνοτροφίας και γεωργικό επιμελητήριο

 

Έχοντας υπ’ όψιν, πως το περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο, για να μην πει κανείς εχθρικό για το γεωργό (ψηλό κόστος παραγωγής, αύξηση ανταγωνισμού, δυσκολία στη διάθεση και εμπορία των Κυπριακών προϊόντων λόγω της ελεύθερης εισαγωγής φρούτων και κτηνοτροφικών προϊόντων που κυριεύουν τις κυπριακές αγορές),  οι γεωργοκτηνοτρόφοι παραμένουν απροστάτευτοι και παραμελημένοι.

 

Είναι αλήθεια, πως τα αρμόδια Υπουργία κατά διαστήματα προώθησαν προγράμματα για ενίσχυση εκείνων των τομέων της  γεωργοκτηνοτροφίας και ανάδειξη και προώθηση εκείνων των Κυπριακών προϊόντων που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα εισαγόμενα. (παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα, προϊόντα ονομασίας προέλευσης κ.α.).

 

Όμως τα διάφορα σχέδια και κίνητρα, που κατά καιρούς εξαγγέλλονται, παρόλο που στρέφονται προς την ορθή κατεύθυνση, από μόνα τους δεν θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας.

 

Είναι καιρός να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε την γεωργοκτηνοτροφία με τη λειτουργία και αξιοποίηση ενός Γεωργικού – Αγροτικού Επιμελητηρίου, μια πρόταση μας που εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια.

 

Το Επιμελητήριο ως θεσμός, θα αποτελεί ουσιαστικά τον εξειδικευμένο φορέα που θα προσφέρει υπηρεσίες για προστασία, προαγωγή, ενίσχυση και θωράκιση της γεωργοκτηνοτροφίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

 

Η στενή συνεργασία του Επιμελητηρίου με τις Αγροτικές και Γεωργικές Οργανώσεις θα ενισχύσει τη φωνή των γεωργοκτηνοτρόφων τόσο σε τοπικό όσο και σε Παγκύπριο επίπεδο. Επιπρόσθετα, το Επιμελητήριο μαζί με τους ειδικούς του κλάδου, θα μπορέσει να αναπτύξει στενούς δεσμούς συνεργασίας και επικοινωνίας με την Επιτροπή των Περιφερειακών Γεωργικών Επιμελητηρίων των Ευρωπαϊκών Χωρών.

 

Θα αποτελεί τον σύμβουλο του κράτους για θέματα της αρμοδιότητας του. Θα εκπροσωπεί, στη Κύπρο και στο εξωτερικό, τους ασκούντες το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο γεωργικής δραστηριότητας, θα προασπίζει τα επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των γεωργών και θα μεριμνά για την προαγωγή και την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

 

Θα επιμελείται την ανάπτυξη, θα προωθεί τη γεωργική δραστηριότητα και θα ενισχύει κάθε προσπάθεια του κράτους, των αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών ομάδων παραγωγής ή συνεταιρισμών καθώς και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου η οποία αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του πληθυσμού της υπαίθρου και την καλύτερη χρησιμοποίηση των διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων.

 

Θα συλλέγει στατιστικά στοιχεία, θα καταρτίζει στατιστικές σε θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο του, θα ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του και θα βοηθά στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.

 

Θα μελετά αυτόβουλα ή μετά από οδηγίες από αρμόδια αρχή οποιοδήποτε θέμα αφορά τους κλάδους γεωργικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων της ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της παραγωγής, του ελέγχου, της επεξεργασίας, της μεταποίησης, της διακίνησης και της εμπορίας των προϊόντων των κλάδων αυτών. Θα ενθαρρύνει και προάγει την εκπαίδευση σε οποιοδήποτε αγροτικό κλάδο εντός της Δημοκρατίας.

 

*τέως βουλευτής ΔΗ.ΚΟ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Επί τον Τύπον των Ήλων www.sivitanidis.com

© 2016 BY ANTONIS C. SIVITANIDIS

PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

A BLOG BY

ANTONIS C. SIVITANIDIS

M.Sc, B.Sc